Salg

A/B Ny Haraldsgade

Vejledning til salg

Links

Salget sættes i gang

Henvend dig til bestyrelsen ved åbent hus og få udleveret skemaet ”Huskeseddel – når du skal sælge din andel”, som udfyldes med oplysninger om sælger og køber. Skemaet skal afleveres til bestyrelsen igen, før salgsaftalen kan udarbejdes. Skemaet kan også hentes her.


Sæt altid salget af din andel i gang i god tid – det tager længere tid at ordne, end du tror!

 

Det anbefales andelshaverne ikke at sælge andelen i perioden 1. februar – 1. maj. Foreningens regnskabsår slutter 31. januar, og det nye regnskabsårs andelskrone er først gældende efter, at regnskabet er blevet vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling, som afholdes i slutningen af april. I den mellemværende periode vil andelene blive solgt til andelskronen fra det afsluttede år, og der kan efter gældende lovgivning ikke tages højde for eventuelle stigninger eller fald i den andelskrone, der godkendes med regnskabet på generalforsamlingen i april.


Lejlighedsvurdering

For at få vurderet andelen kontakter du valuar Lisbeth S. Forring fra Vurderingsringen og aftaler tidspunkt for vurdering af din andel. Lisbeth kan kontaktes på tlf. nr.: 23 45 81 98 eller pr. mail: lf@vurderingsringen.dk. Det er vedtaget af bestyrelsen i samråd med administrator, at denne valuar skal anvendes ved salg af lejligheder i vores forening. Lisbeth sender eksemplarer af vurderingsrapporten til dig og til bestyrelsen. Hav altid kopier af regninger mv. parat for det arbejde, du ønsker skal indgå i vurderingsrapporten, når du skal have foretaget lejlighedsvurdering.


El - og VVS-installationstjek

Det er blevet vedtaget på generalforsamling, at alle skal have udført el-installationstjek og vvs-installationstjek inden andelen sælges. Det er op til andelshaveren selv at vælge elektriker og blikkenslager til at udføre arbejdet, det skal blot udføres af autoriserede håndværkere. Elektrikeren og blikkenslageren udfylder hver især en attest med forholdene for el og vvs i andelen, som skal afleveres til bestyrelsen. Attesterne bliver vedhæftet salgsaftalerne. Alle fejl og mangler, som måtte dukke op ved installationstjek skal udbedres inden salg.

Vedrørende vvs-installationstjek, har bestyrelsen gode erfaringer med Københavns VVS A/S som står for VVS-opgaver i ejendommen.


Fejl og mangler

Er der fejl/mangler eller tilbagehold i vurderingsrapporten eller fejl i de udførte installationstjek, skal disse udbedres, før andelen kan sælges. Der skal ligeledes være ansøgt om en vådrumsgodkendelse til eksisterende baderum hos Københavns Kommune, hvis dette ikke allerede er i orden. Der skal også være opsat godkendt HFI/HPFI relæ i andelen, inden den sælges.

 

Er der fejl eller mangler i vurderingsrapport/installationstjek, besigtiger og godkender bestyrelsen disse umiddelbart inden salgsmødet. Kan bestyrelsen ikke godkende udbedringerne, vil salget af andelen blive udskudt til den efterfølgende måned.


Salgsaftalen og salgsmødet

Når bestyrelsen har modtaget vurderingsrapporten, attester for el- og vvs-installationstjek, skemaet med oplysninger om sælger og køber samt dokumentation på, at fejl og mangler er udbedret, udarbejder bestyrelsen en salgsaftale. Salgsaftalen sendes til sælger og til køber en uges tid før salgsmødet.


Vedr. varmeregnskab: Der tilbageholdes altid kr. 2.000,00 fra sælger til at dække et evt. underskud i varmeregnskabet i indeværende år. Beløbet udbetales til sælger, når det indeværende års varmeregnskab er opgjort. Varmeregnskabet kan ikke overføres til køber.

 

Alle oplysninger skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. mandag i måneden, hvis lejligheden skal sælges til den 1. i den efterfølgende måned. Bestyrelsen afholder altid salgsmøder den 3. mandag i måneden inden overtagelsestidspunktet.

 

Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. Dette sker ved et møde, hvor køber, sælger og to bestyrelsesmedlemmer underskriver salgsaftalen. Ved dette møde skal sælger medbringe andelsbevis, husorden, vedtægter, seneste årsregnskab og referat fra generalforsamling samt vaskeklods, -kort og -nøgle. Andelsbeviset skal medbringes til salgsmødet for, at andelen kan sælges.

 

Har du mistet dit andelsbevis, koster det 500 kr. i gebyr at få lavet et nyt. Dette skal meddeles bestyrelsen i god tid, så vi kan have et nyt klar til salgsmødet.

 

Ved salg af erhvervsandele og andre særlige tilfælde skal bestyrelsen godkende både erhverv og køber inden salget sættes i gang.


Brug af ejendomsmægler

Ønsker du at benytte dig af hjælp fra en ejendomsmægler til at sælge din andel, er ovenstående regler for salg stadig gældende. Det er derved stadig foreningen, der udarbejder salgsaftalen og forestår salget af andelen, når ejendomsmægleren har fundet en køber.

 

Det er andelshaverens eget ansvar at forsyne den benyttede ejendomsmægler med de informationer og papirer, som ejendomsmægleren ønsker og ikke en opgave, som bestyrelsen tager sig af. Al kommunikation med ejendomsmægleren varetages ligeledes af andelshaveren selv og ikke af bestyrelsen.


Ved salg gennem ejendomsmægler er det stadig salgsaftalen fra foreningen, der er juridisk gældende, uanset om ejendomsmægleren udarbejder en købsaftale mellem køber og sælger. Alle former for dokumenter fra en ejendomsmægler vil altid ligge under for foreningens vedtægter efter gældende lovgivning.


Mangler du dokumenter

Hvis husorden, vedtægter, seneste årsregnskab eller referat fra generalforsamling er blevet væk, er det muligt at købe nye eksemplarer hos bestyrelsen til kr. 50,00 pr. stk. ved åbent hus den 1. mandag i måneden.

 

Husorden, regnskab og vedtægter kan desuden downloades her fra hjemmesiden. Her er det også muligt at finde et eksempel på udregning af andelsværdi.


Købers indbetaling

Køber skal sammen med købesummen indbetale første måneds boligafgift, a conto varme, kabel-tv samt kr. 2.500,00 (gebyr pr. 1. marts 2019 for at sælge lejligheden) til foreningens administrator. Købesummen skal betales med en banknoteret check eller kontooverføres.

 

Hvis købesummen ikke er indbetalt til administrator inden 3 bankdage før overtagelsesdagen, er salget af andelen juridisk set ugyldigt og skal gøres om. Andelsbeviset deponeres hos bestyrelsen, indtil køber har indbetalt købesummen, og denne er udbetalt til sælger. 


Aflysning af salgsmødet

Hvis sælger/køber aflyser salgsmødet, efter at salgsaftalerne er blevet postet, vil bestyrelsen forbeholde sig ret til at opkræve kr. 500,00 i gebyr. Er salgsaftalen blevet udarbejdet på et forkert grundlag, fordi sælger har opgivet forkerte eller udeladt oplysninger til bestyrelsen, forbeholder bestyrelsen sig ligeledes ret til at opkræve kr. 500,00 i gebyr for udarbejdelse og fremsendelse af ny salgsaftale til sælger og køber. Er køber skyld i aflysningen af salgsmødet, vil gebyret stadig blive fratrukket hos sælger, og det er sælgers eget ansvar at opkræve gebyret fra køber, hvis dette ønskes.


Indsigelsesret

Køber har 14 dages indsigelsesret overfor sælger og foreningen fra overtagelsesdagen. Indtil indsigelsesperioden er afsluttet, tilbageholder foreningens administrator typisk kr. 10.000, som vil blive udbetalt til sælger, når perioden er afsluttet, eller når indsigelserne er afklaret og/eller udbedret i andelen.


Opdateret maj 2019